ใส่ video ในโพสต์ของ Hugo ได้อย่างไร

ใส่ video ในโพสต์ของ Hugo ได้อย่างไร

กรณี Youtube

Hugo ใช้ shortcode ในการอ่านข้อมูล ถ้าวีดีโอบน Youtube ของคุณมี URL เช่น

https://www.youtube.com/watch?v=9ecmLO8RTIk

เราจะใส่ Youtube ลงไปใน Mypost.md ของเราด้วยการเขียน

{{< youtube 9ecmLO8RTIk >}}

กรณี Video จากแหล่งอื่น

สร้างโฟลเดอร์ชื่อ shortcodesl ขึ้นมาในโฟลเดอร์ layouts

/your-site/layouts/shortcodes

สร้างไฟล์ rawVideo.html ขึ้นมาในโฟลเดอร์ shortcodes

โดย rawVideo.html ใส่โค๊ดตามนี้

<!--- raw video html --->
{{.Inner}}

หลังจากนั้นเมื่อเราเขียนโพสต์ Mypost.md และต้องการใส่วีดีโอ เราก็จะแนบโค๊ด shortcode เข้าไปในโพสต์​

{{</rawVideo>}}
<!--ใส่ Html ตรงนี้-->
{{</rawVideo>}}

เช่น

{{</rawVideo>}}
<div style="position: relative;padding-bottom: 56.25%; padding-top: 25px; height: 0;"><iframe style="position: absolute;top: 0;left: 0;width: 100%;height: 100%;" src="https://www.rt.com/on-air/embed/" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
{{</rawVideo>}}