Killnet

Killnet
Photo by Kevin Ku / Unsplash

Killnet เป็นกลุ่มแฮคเกอร์ ซึ่งสนับสนุนรัสเซีย ซึ่งมักจะใช้ปฏิบัติการโจมตี DoS (denial of service) , brute-force และ DDoS (distributed denial of service) ในการโจมตีองค์กรต่างชาติที่ต่อต้านรัสเซีย


คาดว่ากลุ่ม Killnet นี้เริ่มจัดตั้งเมื่อปี 2022 เมื่อเกิดสงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน (Russian - Ukrainian war, 2022) โดยหน่วยงานของประเทศสมาชิกนาโต้ (NATO) หลายแห่ง เช่น สหรัฐฯ​, แคนาดา, อิตาลี, โปแลนด์ ถูกโจมตีด้วย DDoS ในช่วงที่สสงครามเริ่มต้นขึ้น แต่ว่าความสัมพันธ์ระหว่าง Killnet กับรัฐบาลรัสเซียนั้นไม่ได้รับการยืนยัน

Killmilk เป็นนามแฝงของบุคคลที่อ้างตัวว่าเป็นผู้นำของกลุ่ม Killnet เดิม ซึ่ง Killmilk ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งผู้นำ Killnet ในเดือนกรกฏาคม 2022 เพื่อสร้างกลุ่มใหม่ขึ้นมาชื่อ Blackside